Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky – “VOP”

Obchodní podmínky platí od 1.10.2018

1. Úvodní ustanovení
Zhotovitel: Jaroslav Hach, Varšavská 2714, Tábor 390 05, IČ: 03723488, Neplátce DPH.
dále jako „Dodavatel“

Objednatel: Objednatelem služeb může být fyzická nebo právnická osoba, které Dodavatel Jaroslav Hach (studio Fresh Mill) poskytuje služby na základě objednávky, dle těchto podmínek.
dále jako „Objednatel“

2. Klient
Klient, dále jen Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která si objedná služby od Dodavatele.

3. Objednávka, smluvní vztah
Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Objednatelem vzniká v momentě objednání konkrétní služby Objednatelem. Objednání služby probíhá elektronicky přes webové stránky www.freshmill.cz nebo www.wordpress-web.cz. Další možností je prostřednictvím e-mailu.

4. Předmětem smlouvy jsou zejména

 • kódování html, CSS a JS šablon, programátorské nebo kodérské služby (dále jen „kódování“)
 • tvorba webových stránek (dále jen „tvorba webu“)
 • návrh logotypu, web design, další grafické práce v digitální formě (dále jen „grafika“)
 • optimalizace webových stránek, konzultace, tvorba zpětných odkazů (dále jen „ostatní služby“)

5. Cena služby
Aktuální platné ceny cenových balíčků tvorby webových stránek jsou vždy uvedené na webových stránkách Dodavatele na www.wordpress-web.cz. U všech balíčků jsou ceny orientační a přesná cenová nabídka je dohodnuta předem a písemně prostřednictvím e-mailu. Dodavatel není plátcem DPH.

Před tvorbou webových stránek je vždy požadována záloha 50%, objednatel se zavazuje uhradit částku na faktuře do 7 – 14 dnů, obvykle ihned na účet Dodavatele. Pokud Objednatel fakturu neuhradí, má se za to, že o službu nemá zájem. Záloha je vratná jen v případě zásahu vyšší moci nebo nenadálých situací. V takovém případě bude částka vrácena dobropisem. Pokud jsou práce zahájeny je záloha nevratná.

Doplatek (pokud byla požadována záloha) uhradí Objednatel na Účet zhotovitele před předáním zhotoveného díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit faktury ve splatnosti dle specifikace na fakturách (7 – 14 dní) na účet zhotovitele. Cena za další více práce je podle standardní hodinové sazby 500 Kč, obvykle podle jednotlivých cen za jednotlivé služby. Dodavatel se zavazuje o zvýšení Objednatele informovat před zahájením nových prací.

Pokud Objednatel požaduje po Dodavateli napojení webových stránek na aplikaci, kterou Dodavatel ve své službě doplňky nenabízí a pochází ze třetí strany a je za poplatek, musí Objednatel dodat/koupit aplikaci nebo může písemně požádat Dodavatele o koupě aplikace. V případě, že má zhotovitel aplikaci koupit, musí Objednatel zaslat částku na účet zhotovitele ještě před samotným nákupem aplikace.

6. Cenová nabídka
Pokud budou uvedeny pouze orientační požadavky, nebo budou-li se požadavky v průběhu realizace neustále měnit, nelze požadovat cenovou kalkulaci za konečnou a je nutné brát v úvahu, že konečná cena se může výrazně lišit.

Vystavená cenová nabídka může být přesná pouze v případě, budou-li sděleny veškeré specifikace a požadavky týkající se objemu zakázky.

7. Práva a povinnost Dodavatele
Dodavatel se zavazuje dodat Objednateli objednanou službu. Dále se zavazuje zaškolit Objednatele v redakčním systému.

Dodavatel se zavazuje zachovávat veškeré obchodní tajemství Objednatele a přistupovat ke všem skutečnostem a údajům zodpovědně. Zejména přístupy do webových stránek, přístupy do webového hostingu a další jiné přístupy, které budou dodány ze strany Objednatele.

Dodavatel nenese zodpovědnost za zásahy a změny provedené na webu Objednatele třetími stranami, které mají přístup k prostředkům klienta.

Dodavatel se zavazuje písemně informovat Objednatele o všech okolnostech znemožňujících poskytování služeb dle objednávky nebo smlouvy, pokud jsou mu tyto skutečnosti známy předem, tak, aby mohla být ze strany Objednatele přijata nutná opatření. To se týká zejména přerušení provozu z důvodu nutné správy síťové infrastruktury, přerušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objektů, inženýrských sítí a prostor, ve kterých jsou služby poskytovány.

Dodavatel vykonává svým jménem a na svůj účet majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících z těchto VOP a ze smlouvy nebo objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.

8. Práva a povinnost Objednatelem
Objednatel je povinen se před zahájením spolupráce seznámit s obsahem VOP.

Objednatel se zavazuje písemně oznámit Dodavateli veškeré změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů poskytnutých při objednávce služby, do 10 dnů od okamžiku, kdy změna nastala. V případě nesplnění této povinnosti nese objednatel odpovědnost za vzniklou škodu.

Objednatel si je vědom, že objednávka je závazná okamžikem jejího potvrzení Dodavatelem.

Objednatel je povinen jednat se zhotovitelem slušně, nenapadat a ani nevyhrožovat. V žádném případě nesmí veřejně prezentovat nebo sdílet listovní tajemství (e-mail, skype, sociální sítě).

S osobními údaji objednatele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. Tím není dotčeno právo Dodavatele v případě objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti zákazníkem následujícím způsobem:

 1. Použití pro personifikaci stránek čerpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích.
 2. Poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci domény, webhostingu.
 3. Poskytnout údaje nutné pro provedení služby třetím stranám – například při registraci – klientových internetových stránek/eshopu do internetových katalogů, vyhledávačů, srovnávačů cen apod.

Objednatel je povinen:

(není-li uvedeno jinak, zejména při potvrzení objednávky) při spuštění webových stránek napojené na redakční systém WordPress reklamovat vadné poskytování služby do 7 dnů. Pokud objednatel smaže uživatelský účet Dodavatele na webových stránkách, reklamaci nelze uplatnit. Dodavatel si nemůže prověřit zda objednatel webové stránky nepoškodil úmyslně za účelem vrácení peněz. Reklamaci nelze uplatnit ani po znovu poslání přístupu do webových stránek. Pokud během 7 dnů od spuštění webových stránek se objednatel rozhodne pro technické či vzhledové změny, které provede svépomocí nebo přes třetí stranu, reklamace zaniká (objednatel smazal/upravil práci, kterou vytvořil zhotovitel a za tyto úpravy zhotovitel nezodpovídá).

9. Redakční systém
Webové stránky dodané objednateli fungují na CMS WordPress, který není vlastnictvím Dodavetele. Redakční systém WordPress je svobodný open source redakční systém napsaný v PHP a MySQL. Je vyvíjen pod licencí GPLv2 od společnosti Free Software Foundation. Není spravován Dodavatelem, ale vývojářskou a uživatelskou komunitou.

Redakční systém nebo-li CMS je systém na který jsou napojené webové stránky a umožňují objednateli spravovat webové stránky aniž by měl počítačové znalosti. Redakční systém open source (WordPress) nespravuje Dodavatel, ale objednatel nebo třetí strana.

Licenci redakčního systému naleznete na https://wordpress.org/about/license/

Zhotovitel neposkytuje záruku na redakční systém WordPress.
Informace o CMS za které nenese Zhotovitel zodpovědnost:

 • Zdrojový kód CMS je volně přístupný.
 • Licence CMS je GPLv2.
 • Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za chybné aktualizace CMS nebo aplikací třetích stran.
 • Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za mallware způsobený neodborným správování webových stránek.
 • Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za neodbornou správu webových stránek.
 • Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost aplikací třetích stran.
 • Zhotoviteli objednatel neplatí žádné měsíční poplatky za pronájem CMS.
 • Zhotovitel není správcem CMS a objednatel neplatí žádné měsíční poplatky, pokud není stanoveno jinak.

10. Mlčenlivost
Dodavatel a Objednatel se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech získaných při své činnosti vyplývající z VOP, a to zejména o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace. To platí i po ukončení služby.

Kontaktujte nás